API > Descarga en formato FacturaE

Descarga en formato FacturaE

GET  https://{entorno}.ticketbaiws.eus/facturae/

Este método permite obtener una factura en formato FacturaE v3.2 (en formato XML) que previamente se hubiera enviado a TicketBAI a través de Ticketbai WS.

PARÁMETROS

serie string obligatorio
Serie de la factura
A
numero string obligatorio
Número de factura
2022000123

GET https://{entorno}.tickefacturaews.eus/facturae/
$ curl --request GET \
   --url https://api-test.tickefacturaews.eus/facturae/ \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --header 'Token: xxx' \
   --header 'Nif: 00000014Z'
	 --data '{"serie":"A","numero":"2021000123"}'
$ composer require guzzlehttp/guzzle
<?php
require_once('vendor/autoload.php');

$client = new \GuzzleHttp\Client();

$response = $client->request('GET', 'https://api-test.tickefacturaews.eus/facturae/', [
 'body' => '{"serie":"A","numero":"2021000123"}',
 'headers' => [
  'Accept' => 'application/json',
  'Content-Type' => 'application/json',
  'Token' => 'xxx',
  'Nif' => '00000014Z'
 ],
]);

echo $response->getBody();
$ python -m pip install requests
import requests

url = "https://api-test.tickefacturaews.eus/facturae/"
headers = {"Accept": "application/json", "Token" : "xxx", "Nif" : "00000014Z"}
response = requests.request("GET", url, headers=headers)
print(response.text)
CURL *hnd = curl_easy_init();

curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_URL, "https://api-test.tickefacturaews.eus/facturae/");

struct curl_slist *headers = NULL;
headers = curl_slist_append(headers, "Accept: application/json");
curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);

CURLcode ret = curl_easy_perform(hnd);
OkHttpClient client = new OkHttpClient();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api-test.tickefacturaews.eus/facturae/?serie=A&numero=2021000123")
 .get()
 .addHeader("Accept", "application/json")
 .addHeader("Token", "xxx")
 .addHeader("Nif", "00000014Z")
 .build();
 
Response response = client.newCall(request).execute();
{ } Response JSON
HTTP/1.1 200 OK
{ 
	"result": "OK", 
	"return": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?<\n<fe:Facturae ...", 
	"msg": null 
}